header photo

به مناسبت روز جهانی کارگر اول ماه مه: وضعیت فعلی و وظایف ما

به مناسبت روز جهانی کارگر

اول ماه مه: وضعیت فعلی و وظایف ما

فدراسیون جهانی کارگری (WFTU ( به مناسبت اول ماه مه 2020 به کارگران در تمام قاره ها درود می فرستد. همۀ آنانی که کارشان حتی در شرایط دشواری چون بیماری همه گیر ویروس کرونا چرخ های زندگی را به حرکت د ر می آورند و تولید همۀ کالاهای لازم را برقرار نگه می دارند تا ادامۀ زندگی ممکن و نیازهای کارگران و اقشار مردم برآورده شود.

ما قدردان میلیون ها نفر از کارکنان در سیستم های بهداشت عمومی در سرتاسر جهان هستیم:  پزشکان، پرستاران، همۀ کارکنان مراقبت های بهداشتی که هر روز در میان همه گیری ویروس کرونا برای نجات بیماران از این بیماری همه گیر حتی بدون برخورداربودن از تجهیزات پزشکی و محافظتیِ لازم، مبارزه می کنند، و سلامتی و زندگی خودشان را در معرض خطر قرار می دهند.  آنها با شجاعت و ازخودگذشتگی، در خط مقدم مبارزه قرار دارند و بار مسئولیت مراقبت و درمان در شرایط یک بیماری همه گیر را که میلیون ها مورد بیماری و صدها هزار مرگ را درپی داشته است، بردوش می کشند، آن هم در یک سیستم مراقبت های بهداشتی عمومیِ تخریب شده و مواجه با کمبود بودجه و بی اعتبارشده توسط سیاست های همۀ دولت های سرمایه داری که آگاهانه سیستم بهداشت عمومی را تضعیف و فعالیت های آسیب دیدۀ آن را خصوصی می کنند تا سودآوری سوداگرانۀ شرکت های چندملیتی را افزایش دهند.

کارگران و اقشار مردم!  ما صدای خود را با صدای کارگران فعال در سیستم بهداشتی درمانی یکی می کنیم، همبستگی خود را با مبارزۀ آنها اعلام می داریم و خواستار پوشش فوری واکسیناسیون، فراهم کردن زیرساخت های کافی و نیازمندی های بهداشت عمومی برای تأمین نیازهای دائمی و موقت مردم و برکناری بخش خصوصی و لغو تجاری سازی و خصوصی سازی سیستم بهداشت و رفاه هستیم. ما خواهان خدمات بهداشتی عمومی جهانی و با کیفیت بالا و رایگان هستیم، تقدم سلامتی کارگران بر سود!

ما به کارگران در تولید و توزیع مواد غذایی و مایحتاج اساسی، در سوپرمارکت ها، در بخش دارو، در خدمات نظافت، در بخش انرژی و سایر خدمات، که از طریق کار خود دسترسی کارگران و مردم به همۀ چیزهایی را که برای بقای آنها ضروری است، تضمین می کنند، درود می فرستیم.

هم زمان، به مناسبت پیامدهای همه گیری ویروس کرونا، ما تهاجم گسترده به حقوق کارگران از طریق اخراج، عدم پرداخت، کار اعلام نشده  و محدودیت آزادی های اتحادیه های صنفی را محکوم می کنیم.

بیکاران دائمی، کارگران بیمه نشده، مهاجران، پناهندگان، کسانی که از سایر گرفتاری ها رنج می برند، به معنای واقعی کلمه به حال خود رها می شوند، بدون اینکه بتوانند زندگی خود را تأمین کنند یا از نظارت بر سلامتی آنها اطمینان حاصل شود، که می تواند باعث بدترشدن وضعیت آنها شود.

از سراسر جهان از سوی کارکنان شرکت هایی که مایحتاج اساسی تولید نمی کنند، شکایاتی بیان می شود که این شرکت ها کارکنان خود را که در خطوط تولید و دفاتر فشرده شده کار می کنند، بدون هیچگونه رعایت اقدامات حفاظتی لازم، به کار گمارده اند تا شرکت های چندملیتی بتوانند سودآوری خود را افزایش دهند.  در نتیجه، همه گیری به سرعت گسترش می یابد، همانطور که در شمال ایتالیا، ایالات متحده، ترکیه و جاهای دیگر اتفاق افتاد.

در رویارویی با همۀ این مسائل، ما نیرومند و فعال باقی می مانیم، مطالبات مبارزاتی خود را مطرح می کنیم:  خواسته های کارگران برای بهداشت عمومی و رایگان برای همه، مشاغل با دستمزد مناسب، حق اشتغال کامل برای همۀ بیکاران، حمایت اساسی از کسانی که قادر به کار نیستند یا از ویروس کرونا یا بیماری های دیگر رنج می برند.  ما خواهان لغو همۀ اخراج ها و تغییرات نامطلوب رخ داده در زمان شیوع همه گیری کرونا هستیم.

هم زمان، دشمنی های کشورهای سرمایه داری و قدرت های امپریالیستی که ثروت طبیعی و تولید شدۀ مردم را می دزدند و درگیری ها و جنگ های خونین راه میاندازند، حتی در این شرایط نیز با شدتی هرچه بیشتر برای تأمین منافع اقتصادیشان در برابر نیازهای کارگران، بدون وقفه ادامه دارد. تحریم های اقتصادی آمریکا علیه مردم کوبا، ونزوئلا و ایران، مداخلات امپریالیستی علیه سوریه، فلسطین، یمن، تولید و تجارت اسلحه، درگیری ها و خصومت ها همچنان ادامه دارد.

سوداگری در ارتباط با مواد بهداشتی و ضروری علیه ویروس کرونا، رقابت برای پیداکردن واکسنی که سود زیادی را برای شرکت های مربوطه در کشور به دنبال داشته باشد، تشدید شده است.

در برابر این دشمنی ها و سوداگری های سرمایه داری، کارگران و مردم همبستگی و انترناسیونالیسمِ پرولتریِ ما را بالا می برند، به عنوان مثال از کوبا که پزشکان متخصص را به چهارده کشورِ تحت تأثیرِ همه گیری اعزام کرده است، یا به عنوان مثال از کارگران ایتالیا که یک اعتصاب عمومی برای حمایت از پزشکان و کارگران ترتیب دادند، و نیز با الگو گرفتن از کارگرانی که در کلیۀ کشورها ساکت ننشسته اند، کارگرانی که همچنین با شعارهای رزمجویانه در همبستگی با همۀ مردم، با این بحران مقابله می کنند.

حرکت کارگران مهاجر در شیکاگو که در ماه مه سال 1886 برای برقراری روز کاری 8 ساعته به پاخاستند و زندگی خود را فداکردند، راه طبقۀ کارگر جهانی را برای مطالبۀ مداوم حقوق خود هموار کرد.

جنبش جهانی کارگری متمرکز بر مبارزۀ طبقاتی مانند فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری (WFTU)  میراث مبارزات آنها را ارج می نهد و تحت هر شرایطی، علیرغم مشکلات، به مبارزه برای تأمین نیازهای نوین کارگران و لغو استثمار ادامه می دهد، برای رهایی طبقۀ کارگر و نجات آن از بربریت سرمایه داری.

وظایف فوری ما

خواهران و برادران کارگر، شاغلان و بیکاران، بازنشستگان، مهاجران و پناهندگان، افراد بومی، دانشمندان جوان، زنان و مردان، در برابر مشکلات پیچیده ای که با آنها مواجهیم، باید یک بار دیگر در صف اول مبارزه بایستیم، توانایی مان را برای مبارزه درجهت لغو استثمار اجتماعی با درخواست های فوری و مصرانۀ زیر به هم بپیوندیم :

1. ایالت ها و دولت ها باید بودجۀ لازم برای حمایت از بخش بهداشت عمومی را تخصیص دهند تا همۀ مردم به پوشش بهداشتی رایگان، کامل و مناسب دسترسی داشته باشند.

۲.  ممنوعیت خصوصی سازی در بخش استراتژیک بهداشت

۳.  سازمان های بین المللی باید خواسته ها و توصیف های خوب ]از خصوصی سازی - م[  را متوقف کنند و مطابق با اصول بنیانگذاری خود عمل کنند.

۳.  واکسن ایمن و رایگان برای همه.

۴.  ممنوع شدن کلیۀ اخراج ها.

۵.  احترام گذاشتن به کلیۀ حقوق کارکنان شامل دستمزد، بیمه و شغل آنها.

۶.  دفاع از آزادی های دموکراتیک و صنفی.

۷.  دفاع از حق اعتصاب.

۸.  تقویت انترناسیونالیسم و همبستگی بین کارگران و مردم.

۹.  متوقف کردن سوداگری و افزایش قیمت ها.

۱۰ .  طرد پدیده های نژادپرستانه و نئوفاشیستی.

همکاران عزیز،

با احترام به 75 سالگی فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگریبیائید مبارزات طبقاتی مان را تقویت کنیم و شعارمان را به اجرا بگذاریم

«هیچ کس نباید تنها باشد» همۀ کارگران، با هم، می توانیم برای تأمین نیازهای نوی نمان مبارزه کنیم

 فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری(WFTU)  برای ۷۵ سال پیشتاز بوده  وهست.  وظیفۀ ماست که این پیشتازی را ادامه دهیم و این کار را خواهیم کرد.

زنده باد انترناسیونالیسم پرولتری!  زنده باد اول ماه مه!

مبارزه ادامه دارد!

1. The World Federation of Trade Unions (WFTU)

2. undeclared work

از نظر اتحادیۀاروپا، کار اعلام نشده به عنوان "هرگونه فعالیتی است که بابت آن پول پرداخت می شود که از نظر ماهیت قانونی است، اما با درنظرگرفتن تفاوت در سیستم های نظارتی کشورهای عضو، به مقامات دولتی اعلام نمی شوند". درواقع کارفرمایان برای فرارهای مالیاتی و بیمه ای، از انعقاد قراردادهای روشن و واقعی با کارکنان و اعلام اسامی برخی از کارکنان یا از اعلام واقعی حقوق آنها به سازمان های مربوطه خودداری می کنند که بدیهی است دارای پیامدهای منفی برای کارکنان مذکور خواهد بود. در چنین شرایطی کارکنان در شرایط بیماری یا بیکاری یا بازنشستگی برای دریافت حقوق با مشکل مواجه خواهندشد. )م(

مجله دانش و امید ــ برگردان: مسعود امیدی

Go Back

Comment