header photo

در گفتگو با صاحب نظران سیاسی و دانشمندان

در گفتگو با صاحب نظران سیاسی و دانشمندان:

سازماندهندگان اعتراضات بلاروس؛

 برای کسب پول، مجری سیاست سفارشی ویا جاه طلبی های شخصی!

کانال تلویزیون پایتخت بلاروس  (STB  ) در تاریخ 01/11/2020 گفتگویی با صاحب نظران سیاسی، دانشمندان  و از جمله با گیورگی آتامانف عضوشورای رهبری حزب کمونیست بلاروس، استاد درعلوم تاریخ مارکسیست ـ لنینیست و از افسران جبهه افغانستان وباتجربه غنی در سازمان حزبی پس از تخریب اتحاد شوروی، در رابطه با وقایع  نگران کننده بلاروس انجام داد، که دراختیار علاقمندان قرار می گیرد. باشد ازاین رهگذر بتوانیم واقعیت های تاریخ را بار دیگر بیاموزیم.

  یولیا بشانوا ـ  گرداننده!

این روزها ما می بینیم پلیس ضد شورش در لهستان با کسانی که به خیابان آمده اند چه برخورد خشنی دارد . قبلا مارا متهم می کردند که مهربان نیستیم. نمونه های بسیاری وجود دارد که به صورت زنان معترض اسپری گاز فلفل  پاشیده اند (به گزارش حزب کمونیست لهستان  در نتیجه تصمیم دادگاه موسوم به  قانون اساسی  در ورشو چند  100 هزار نفر، که اکثر آنها زنان بودند به خیابان آمدند تا مخالفت خود را با ممنوعیت تقریبا کامل سقط جنین ابراز دارند. گروهای ناسیونالیسم دست ساز حزب حاکم در لهستان بنام «گارد ملی» جوانان با لباس مشکی وموهای از ته تراشیده  در درگیرهای جلوی کلیسا ها وارد عملیات شدند. م)

گیورگی آتامانف می خواهم بگویم: دربلاروس هم تدابیری اتخاذ می شود. این نه تنها به دولت بلکه به کسانی که ازخط قرمزعبور کرده اند بستگی دارد. دراینجا برنامه ریزان اعتراضات، یا برای کسب پول و یا مجری سیاست های سفارشی اند و یا بدلیل جاه طلبی های شخصی عمل می کنند. رئیس جمهور حق دارد که می گوید سازمان دهندگان در نقطه آغاز با  "رادیکال" شدن  از خط قرمز عبور کرده اند، دیگر دراینجا نمی توان عقب نشینی کرد . واقعیت این است که قسمت اعظم جمعیت جمهوری ما از این مسئله خسته شده اند. به ویژه در پایتخت که حرکت رفت و آمد  بسیار دشوار است: شما صبح به راحتی نمی توانید  سرساعت به محل کار خود برگردید آنها جاده ها را مسدود می کنند . شما شب به راحتی نمی توانید از محل کار به خانه برگردید رفتن به فروشگاه  در مواردی بعد از کار به خصوص دو هفته پیش - حتی با تعیین وقت رفت وآمد دشوار بود. آنها از همه چیز عبور کردند. بنابراین، اکنون دولت موظف است ایمنی و نظم گذشته را بر قرار و تضمین کند. دولت وظیفه دارد که  شهروندان درآرامش و صلح  بتوانند زندگی کنند و وظایفی را که قانون بر آنان تعیین کرده است بخوبی انجام دهند. بنابراین باید به وضوح درک کرد اگر آنها به این رفتار ادامه دهند، اقدامات سختگیرانه باید انجام شود.

سازماندهی اعتراضات به نوعی فرقه گرایی مذهبی تبدیل شده است.

یولیا بشانوا:

روشن است که دولت به عنوان یک سیستم باید از خود دفاع کند. چه روش هایی می توان بکار برد؟

گیورگی آتامانف:

یک قرارداد اجتماعی بین دولت و شهروندان وجود دارد که باید اجراءشود.

این اعتراض ها در واقع به نوعی فرقه گرایی مذهبی تبدیل شده است. در اینجا با هدفی همراه است ، زیرا مردم از واقعیت هایی که در پشت این صحنه ها وجود دارد آگاهی ندارند. بیایید به این واقعیت برگردیم که سیاست بیان متمرکز اقتصاد است. وقتی آنها خواستار متوقف کردن کارخانه ها و دیگر موسسات  تولیدی وآموزشی و پزشکی وغیره هستند هدف آنان چیست.

یولیا بشانوا:

نکته اصلی این است که تحریکات برای نپرداختن مالیات و هزینه آب و برق و گاز وغیره وجود دارد.

 گیورگی آتامانف:

 این ها در حال ایجاد نارضایتی هستند . در تاریخ اتحاد جماهیر شوروی سابق ، اواخر دهه 1980 - اوایل دهه 1990 و چگونگی پایان آن را به خوبی به یاد می آوریم. سپس کوپن ها  ظاهر شدند، کالاهای اساسی وجود نداشت، به مردم آذوقه ندادند،  صف وجود داشت، نارضایتی عمومی بوجود آوردند، مردم بیرون آمدند. آنان سپس اتحاد شوروی را به قطعات جداگانه ویران کردند وکسی از مردم محروم پشتیبانی نکرد. ولی بلاروسی ها  تصمیم گرفتند که این قلمرو را حفظ کنند. و مدیران مسئولیت پذیر در آن باشند. آداب، رسوم، فرهنگ و دیگر ریشه ها را در این سرزمین نگهدارند.

سنگ پرتاب نکنید - به صورت خبرنگاران آب دهن نپاشید! کسی به شما دست نخواهند زد آنها در مورد شما بد نخواهند گفت.

معترضان امروز با راهپیمایی در خیابان ها فقط جیغ می کشند. از این گذشته چیزی در پشت آنها نیست. پول درکسب وکار ویا سفارش کسانی در حال اجراء است . ویا افرادی صرفاً برای جاه طلبی های شخصی خود تلاش می کنند.

"من می خواهم" بگویم همه کسانی که بازداشت شده اند از طریق کانال های تلویزیونی و دیگر رسانه های تصویری می توانید تماشا کنید، همه متوجه شده اند و می می گویند که "بله ، ما اشتباه کردیم ." اگراشتباه کردید نتیجه چه بود که دنبال می کنید؟ قبل از انجام کاری باید هفت باراندازه گرفت و سپس عمل کرد. سازماندهندگان این کار را نمی کنند آنها تصاویری را نشان می دهند . توسط ارگانی که بی رحمانه امنیت افراد را به خطرانداخته اند . سنگ پرتاب نکنید - آنها به شما دست نخواهند زد ، به صورت خبرنگاران آب دهن نپاشید - در مورد شما چیزهای بد نمی گویند ، چوب ها را بلندنکنید– تا شما  نیزآنرا لمس کنید.

رابطه علیت وجود دارد. این به اصطلاح واکرها تحریک می کنند، تصویری می سازند و سپس فریاد می زنند که اینقدر آزرده شده اند. نیازی به فریاد زدن نیست ، شما باید آرام باشید. اگر می خواهید موضع خود را بیان کنید، به نظرسنجی ها بیایید. اکنون بسیاری از بسترها در مناطق ایجاد شده است ، که در آن مشکلاتی که کشور با آن روبه است دارند  به جلو حرکت می کنند بحث می شود. اما آنها در اینجا نیستند و پیشنهادی وجود ندارد.

افرادی که مسئولیت مدنی در جامعه را احساس می کنند در تهیه پیشنهادات مشارکت فعال دارند. ما همچنین نظرات خود را ارائه داده ایم . بچه های ما که با افغان ها در جنگ شرکت کرده اند جویای مشارکت شده اند، ما هم آنها را جمع کردم  در این زمینه کمک کردیم. مردم خواهان زندگی عادی انسانی در شرایط توسعه قرن بیست ویکم هستند. زمان آن فرا رسیده و ما باید به جلو نگاه کنیم. افراد مسن تنها به رنگ پرچم نمی نگرند آنها می خواهند اطمینان حاصل کنند که فرزندان و نوه های آنها با آرامش زندگی خواهند کرد، با منطق در حال کسب درآمد هستند،  خانواده ها را تأمین  می کنند و فرزندان آنان ادامه تحصیل می دهند و از درمان همگانی بهره می گیرند و موارد دیگر... به طورکلی می خواهند زندگی عادی در جامعه حاکم باشد. باور کنید هیچ چیزی در جهان عزیزتر از زندگی انسانی نیست. ثبات به گونه ای که فرد مانند یک انسان زندگی کند. احزاب سازنده باید وجود داشته باشند. ...

یولیا بشانوا:

ایجاد یک سیستم چند حزبی فرایندی بسیار طولانی است. لازم است جامعه بالغ شود و به این نتیجه برسد.

گیورگی آتامانف:

در اینجا باید با دقت تمام به احزاب نگریست هر چند در سیستم چند حزبی، احزاب  خود مجدداً تقسیم خواهند شد ، بنابراین باید احزاب سازنده ای در جهت منافع اکثریت مطلق شهروندان کشورمان وجود داشته باشد. ما باید ذهن خود را برای ادامه زندگی آماده کنیم. امروز 15 حزب سیاسی دربلاروس  وجود دارد ، که فقط تعداد کمی آنها را می شناسند. و بیشتر مردم به ما روی می آورند که می خواهند قانون انتخاباتی را طبق یک سیستم مختلط معرفی کنند. در این مورد برنامه احزاب وجود دارد. اگر حزبیت رد شود مردم با گزینه فردی مواجه اند که برای همه قابل قبول نیست. هنگامی که یک نمایتده از یک حوزه انتخابیه تنها یک فرد است و یک نماینده دیگراز حزب، شهروندان ساکن قلمروی را انتخاب می کنند که دارای برنامه است. ما باید کار کنیم و برنامه های ارائه شده را مطالعه کنیم. در واقع در مجامع عمومی احزاب سیاسی از این جهت که برای دستیابی به قدرت مبارزه می کنند، تفاوت دارند. اگر در مورد اکثریت  صحبت کنیم، وقتی کسانی به نماینده ای باور دارند  مبارزه می کنند. ما اکنون سیستمی را ایجاد کردیم و آنان که علاقمند هستند می دانند که چگونه آنرا پیش ببرند.

هنگامی که از احزاب صحبت می کنیم همه مردم موافق نیستند که باید از بودجه دولت تأمین شوند. باید روی پای خود راه رفت. این حزب پس از به قدرت رسیدن، به حزب حاکم تبدیل می شود. اگر دولت را اداره کنید، بودجه را تشکیل می دهید. اما اگرآن دسته احزاب را تشکیل دهیم که مرحله خاصی را پشت سر گذاشته و یا موضع گیری که کرده اند وارد مجلس شده اند، باید تأمین مالی شوند؟ این کاملاً  نا درست است. مردم از قبل به ما هشدار می دهند که چنین تجربه ای وجود دارد.  نه تنها در میان همسایگان ما ـ بلکه در جهان. به محض رسیدن پول ـ همه چیز، پس از آن هیچ کس به مردم  نیاز ندارد. امروز این ممنوعیت قانونی تأمین بودجه از خارج برای احزاب سیاسی وجود دارد .

یولیا بشانوا:

 امروز این ممنوعیت قانونی تأمین بودجه از خارج برای احزاب سیاسی وجود دارد.؟

پیتر پتروفسکی، دانشمند وتحلیل گر نامی بلاروس:

 هرگونه تأمین مالی احزاب سیاسی و انجمن های عمومی از خارج از کشور ممنوع است. از کسی پنهان نیست که بسیاری از احزاب در کشور ما، به ویژه احزاب مخالف رادیکال، با کمک مالی خارجی زندگی می کنند. بسیاری از انجمن های عمومی نیز با هزینه های خارجی وجود داشتند. واضح است که این سیستم عجیب و غریب اعطای کمک هزینه خارجی منجر به این واقعیت می شود که احزاب و انجمن ها، آن وظایفی را انجام می دهند که مشتری از آنها می خواهد. قانون اساسی باید ممنوعیت بودجه از خارج را پیش بینی کند. این یک سیستم کاملا متفاوت از روابط اجتماعی است ما نیاز به یک حزب حرفه ای داریم درغیراین صورت بازیگران خارجی حاکم خواهند شد. این مهمترین موردی است که ما باید در برابر مداخله خارجی ازخود محافظت کنیم.

اوضاع سیاسی اجتماعی حاکی از آن است که مسئولیت ها، به ویژه دوره ریاست جمهوری باید محدود شود .

گیورگی آتامانف:

این به نفع کسانی است که به این سمت انتخاب می شوند، زیرا او می تواند مسئولیت نداشته باشد و به آرامش به سیاست بپردازد، و چون رئیس ساختاری نیست در این صورت اضطرابی نخواهد داشت: " آینده چه خواهد شد ؟"  اگر خوب دقت کنید از این موارد در تاریخ نیز وجود دارد. اوضاع سیاسی ـ اجتماعی خود حکایت از ضرورت محدودیت مسئولیت ها بویژه سمت ریاست جمهوری دارد. دو دوره، ده سال ـ در این مدت فرد می تواند کارهای زیادی انجام دهد. یا سه دوره حداکثر ، اما نه بیشتر.

منبع : ازمیز گرد کانال تلویزیون پایتخت بلاروس  (STB  )  تاریخ 01/11/2020

م . چابکی : 13آبان1399 برابر با 03/11/2020

 

Go Back

Comment