header photo

شانزده آذر درسینه ی تکامل، سنگر میگیرد

شانزده آذر

درسینه ی تکامل، سنگر میگیرد

شانزده آذر

درروزهای اول اردیبهشت

مقاومت میکند

«جراحی بزرگ» را تدارک دیده اند

وگوشتها وچربیها را به حرکت درآورده اند

قداره ها براه

افتاده اند

دیوارها و میله ها را هم می شکنند

«جراحی بزرگ»

روز ستوه آمدن از مغز را

اعلام می کنند.

روز هراس امنیت

از اطاق کو،

روزهراس ابتذال

ازکارگاه هنر

روزهراس سرمایه

ازدفاتر دانشجوئی

سرمایه های آمریکائی

جهل و تفنگ را برادر خطاب می کنند

ورگبار هجوم جهالت را درتاریکی

ترسیم می کنند

رگبارهاصدای دانشگاه را نمی شنوند

رگبارها مسیر مردم را نمی بینند

رگبارها کلاسها را درو می کنند

وخون بیدار

ازرگهای دور و نزدیک

شتک می زند

خون

ازدهام شرارت را دور میزند.

خون درپیاده روها براه می افتد

درکارخانه ها براه می افتد

درمدرسه ها به راه براه می افتد

درچهارراه ها به بحث

 می ایستد

درکوچه وخیابان مردم را به پرسش وامیدارد

درآفتاب می درخشد وپاسخ می گوید

درسایه بحث می کند وموج میزند

درچشم ها زبانه میکشد

و در دهان ها شعار می دهد

درآمبولانسها

آژیر می کشد.

ودراتاقهای جراحی مقاومت می کند.

درسردخانه ها

تقویم انقلاب را ورق می زند

وحجم بیمارستانها را می ترکاند

موج خروش وخشم وجنازه

درچهارسوی ایران

می پراکند.

شهر و مریضخانه وگورستان

آگاهی را

برشانه های تاریخ

می گردانند

مردم جنازه هارا می گردانند

وگوشتها وچربیها

درپیش روی سوگواران می رقصند.

میلاد حاکمیت جهل و تفنگ دردانشگاه

جشن گرفته می شود

وشانزده آذر

درخیابان آگاهی

مقاومت می کند

محمد مختاری

Go Back

Comment